REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamace zboží dodaného firmou Zděněk Palička – Koloběžky ZP a řídí se reklamačním řádem výrobce zboží.

I. Obecné podmínky

Povinnosti kupujícího:

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o zjištěných závadách, jinak se vystavuje nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu k obsluze a následovně se těmito pokyny řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním.

Reklamační řízení může být zahájeno, pouze pokud zákazník předloží kompletní reklamovanou věc a prokáže hodnověrným způsobem její zakoupení od firmy nákupním dokladem a vyplněným záručním listem. Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna. Firma je oprávněna odmítnout zboží k reklamačnímu řízení pokud zákazník nesplní výše uvedené požadavky.

Reklamace musí být písemná a musí v ní být uvedeno, jaké vady zboží má, popř. jak se projevují, a dále co kupující požaduje.

Povinnosti prodávajícího:

Oprávněná reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, jinak má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

II. Odstoupení od kupní smlouvy při zásilkovém prodeji

Zákazník, který jako spotřebitel uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na zboží použitím některého z prostředků komunikace na dálku, je oprávněn v souladu s § 53 obč. Zákoníku od této kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v tomto případě zákazník.

III. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá zákazníkovi v souladu s § 616 obč. Zákoníku za to, že zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nebude ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IV. Uplatnění reklamace v záruční lhůtě

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list, který slouží jako záruční list nebo je dodán přímo záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Záruční podmínky:

 • Délka záruky je 24 měsíců a začíná běžet dnem skutečného převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku bude zákazníkovi vystaven nový dodací list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dokladu.

 • Zakoupí-li zákazník od firmy věc, která je již při prodeji označena jako použitá nebo u níž je zákazník seznámen se skutečností, že má vadu nebo vady, firma neodpovídá za vady takové věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí zákazníkem stejné jako za vady, na něž byl zákazník upozorněn. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých firma může záruční dobu po dohodě se zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede firma v dokladu o prodeji věci.

 • Zákazník uplatňuje záruku zasíláním na adresu sídla prodejce.

 • Zákazník doručí reklamované zboží osobně nebo prostřednictvím některé z přepravních společností řádně zabalené do sídla prodejce, pokud není dohodnuto jinak.

 • Jakmile reklamace bude vyřízena, prodejce zašle zboží kupujícímu zpět prostřednictvím některé přepravní služby nebo po dohodě vyzve kupujícího k převzetí zboží. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce. Pokud je opravené zaslané zboží vráceno prodejci přepravcem zpět jako nevyzvednuté, popř. nebude vyzvednuto na prodejně, bude na náklady zákazníka uskladněno. Zákazník je povinen nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava zboží měla být provedena, se spojit s prodejcem a opravené zboží v této lhůtě též vyzvednout. Neučiní-li tak, je povinen v souladu s § 656 obč. Zákoníku zaplatit prodejci poplatek za uskladnění, který činí 500,- Kč/ks za každý započatý měsíc skladování počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník byl povinen si opravné zboží vyzvednout. Ve chvíli, kdy doba skladování přesáhne 6 měsíců, je prodejce oprávněn výrobek prodat a výtěžek z prodeje započíst na úhradu dlužné částky za skladování.

 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

  • poškozením zboží při přepravě, kdy tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí,

  • porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou,

  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s návodem k obsluze,

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedeným v návodu,

  • poškozením zbožím živly,

  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem.

 • Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným kusem se stejnými parametry.

 • Na pozáruční opravy se vztahuje zákonná záruční doba podle občanského zákoníku, na závadu, která se projevila při opravě.

V. Reklamace poškozené zásilky během přepravy

Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese přepravce. Pokud zjistíte poškození balíku nebo zjevné poškození zboží, sepište o tom s přepravcem zápis, popř. uveďte do zápisu o převzetí: PŘEVZATO S VÝHRADOU. Skryté vady způsobené přepravou (zjištěné až po vybalení balíku) je nutno uplatnit nejpozději do 24 hodin od doručení.

O poškození zásilky přepravcem vždy neprodleně informujte i prodejce!

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 5. 2013

Kontakty pro uplatňování reklamace:

Adresa:

Zdeněk Palička – Koloběžky ZP
Luční 1160, 739 44 Brušperk

Telefon:
+420 723 701 061

E-mail:
kolobezkyzp@gmail.com


Hledat